Tuesday, 18/6/2024 | 5:23 UTC+2

Steinar Bastesen

Post by relatedRelated post

Som en av de eneste politikere i Norge har Bastesen våget å ta opp temaet om Bilderbergerne, elitens tenketank, i Stortinget spørretime (2003), hvor han spør om det er heldig for representantenes integritet å delta i internasjonale globaliseringsnettverk som dette.

En tid før dette (2001) lå han nede for telling med hjerneslag mens han inntok en bedre middag m.v. i en av hovedstadens restauranter. Ærlige politikere som har kjempet seg opp og frem i politikken på egen hånd, utenfor yppersteprestenes ‘broilerskole’, kan en ikke ha.

“Den dramatiske hendelsen skjedde torsdag ettermiddag, samme dag som politikerkjendisen fylte 64 år [2009]. Bastesen befant seg på et kjøpesenter i Namsos for å samle underskrifter til partiet Tverrpolitisk folkevalgte.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=561394

Tilfeldig?

Vi vet fra andre tilfeller at dette er måten NWO / de skjulte makthaverne skremmer mennesker fra å ta opp slike spørsmål. Med elektronisk strålevåpen og kjemikalier kan de påføre andre mennesker kreft, hjerne- og hjerteslag og mye annet, uten muligheter for at det blir oppdaget. Eksempelet er satt med Bastesen. Han får ikke komme tilbake i politikken og snakke om Bilderbergerne igjen….

Denne forfatteren spår at det blir stille en god stund omkring dette spørsmålet, inntil en ny representant kommer inn som ikke har gått gjennom broileropplæringen-. Broilerne er utførlig drillet i hva som kan taes opp og ikke. Bastesens drawback var at han ikke har gjennomgått broilerskolen.

Steinar Bastesen om Bilderbergerne.

Trontaledebatt 2003, av Steinar Bastesen (Kp) Oct 6, 2003
Av: Steinar Bastesen

Hentet fra månedsavisen Nation & Kultur.

President

I dagens verden er nasjonalstaten under press. Den internasjonale storkapitalen arbeider systematisk for at nasjonalstatene skal fraskrive seg muligheten til å styre samfunnsutviklingen. Særlig presses nasjonalstatene til å gi fra seg retten til kontroll over egne naturressurser, nøkkelbedrifter og befolkningsutvikling.

Som et sentrumsparti med konservativt verdisyn vil Kystpartiet forsvare nasjonalstaten. Uten nasjonalstaten vil det bli umulig å sikre en god fremtid for den enkelte familie og det enkelte lokalsamfunn. Vi mener at et likeverdig samarbeid mellom selvstendige nasjonalstater er en forutsetning for et reelt folkestyre både på internasjonalt og lokalt nivå.

På globalt plan er det mange aktører som bidrar til å styrke den internasjonale storkapitalens makt. Verdens Handelsorganisasjon er organisert på en slik måte at den fungerer som en pådriver for nedbygging av nasjonalstaten. Men i denne debatten vil jeg sette fokus på en annen global aktør som opererer mer i det stille. Jeg snakker her om de såkalte Bilderbergerne. Her møtes ledere fra mange nasjoner på lukkede møter for å diskutere den internasjonale situasjonen. Vi i Kystpartiet mener at det norske folk har krav på å få vite hva som foregår på disse møtene. Jeg vil derfor utfordre de norske politikere som har deltatt på slike møter til å opplyse om hva som er den egentlige agenda for Bilderbergerne. Er det nedbygging av nasjonalstatene?

Den fremste trusselen mot nasjonalstatene i Europa er EU. Stadig flere europeiske land underlegger seg EU-regimet som arbeider for fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer over landegrensene. Forslaget til en grunnlov for EU bekrefter at unionen gradvis omgjøres til en føderasjon, der medlemslandenes folkevalgte organer settes på sidelinjen.

Gjennom EØS og Schengen er Norge knyttet så tett til EU-systemet at våre egne styringsmuligheter er sterkt redusert. Gjennom EØS er vi påtvunget en rekke direktiver som har store skadevirkninger. De mest aktuelle eksemplene på dette er påbudet om å avvikle differensieringen av arbeidsgiveravgiften og reglene for omsetning av alkoholholdige drikker i butikkene. For å sikre norsk selvstendighet vil Kystpartiet ha en vanlig handelsavtale med EU, uten noe element av overnasjonalitet.

Gjennom Schengen har vi forbud mot å gjennomføre personkontroll på grensen mellom Norge og EU. Denne bestemmelsen har resultert i at innvandringen til Norge er kommet helt ut av kontroll. Norske politikere har fraskrevet seg muligheten til å demme opp for grensekryssene kriminalitet, terrorisme og illegal innvandring. De har også fraskrevet seg en viktig mulighet til å styre befolkningsutviklingen i Norge. Vi er et rikt land med en liten befolkning. Vi er svært sårbare overfor de store folkeforflytninger som skjer i våre dager. Jeg vil derfor utfordre FrP til å forklare hvorfor partiet stemte imot mitt forslag på Stortinget om norsk grensekontroll mot Schengen.

Norskehavet har i mange år vært rammet av de radioaktive utslippene fra Sellafield i England. Det har kommet signaler om at enkelte av anleggene i Sellafield skal nedlegges i løpet av en tiårsperiode og at utslippene av Technesium 99 skal stoppes. Men norske myndigheter må ikke slå seg til ro med dette. Vi må opprettholde presset mot Storbritannia helt til vi ser konkrete resultater. Dette er livsviktig for miljøet i hele Nordatlanteren. Vi er en stormakt på havet og råder over et område 7 ganger så stort som vårt eget landareale. Vi trenger derfor flere redningshelikopter. EH 101- helikopteret er en selvfølge.

Norskekysten vil i stigende grad bli berørt av internasjonal oljefrakt. Dette utgjør en stor trussel mot fiskerinæringen. Kystpartiet mener at oljetankerne må dirigeres mye lengre fra land enn det myndighetene legger opp til. Seilingsleder innenfor 12 mils sonen med vikeplikt for fiskefartøyer er helt uakseptabelt! Kystvakten og oljevernberedskapen må styrkes.

For Kystpartiet er det avgjørende at utbyttet fra de maritime næringer kommer kystbefolkningen til gode. Vi kan ikke akseptere at den norske maritime flåten bemannes med billig utenlandsk arbeidskraft. Vi kan heller ikke akseptere at verdien av fiskekvotene brukes til å berike aksjonærene fremfor å skape arbeidsplasser lokalt. Trålernes leveringsplikt til lokale fiskemottak må innskjerpes. Vi trenger voksne, erfarne folk til å rekruttere og utdanne lokal arbeidskraft, ikke minst norsk ungdom, til de maritime næringer. Kystpartiet ser derfor med stor uro på forslagene om å skjære ned offentlige tilskudd til Fiskerinæringens kompetansestyre. Nettolønnsordningen er en avgjørende rammebetingelse for den maritime næring. Kystpartiet ønsker en mer rettferdig pensjonsordning for fiskere og sjøfolk, der man får utbetalt sin pensjon fra den institusjon man har betalt sine pensjonspenger inn til.

Naturressursene må forvaltes på en bærekraftig måte. Kystpartiet har fått økende støtte i sin kamp for beskatning av sel og hval. Og vi opplever at andre partier i stigende grad ser nødvendigheten av å beskatte kongekrabben, slik at denne fremmede dyrearten ikke skal skape ubalanse i havets økologi. Vi stiller oss også sterkt kritisk til utsetting av ulv i Norge. Jamfør TV 2 programmet om denne saken.

Nasjonalt eierskap er viktig for at naturressursene skal komme den norske befolkning til gode. Til tross for dette vedtar det norske storting stadig nye lover som muliggjør salg av bedrifter og ressurser til utlandet. Mineralloven, vannressursloven, energiloven, havbeiteloven og oppdrettsloven er gode eksempler. Privatisering av statseiendommer åpner også for salg til utlandet. En av Kystpartiets hovedoppgaver er å stoppe denne utviklingen.

I dagens situasjon med lavkonjunktur og høy arbeidsledighet burde en kunne bruke en større del av Statens Petroleumsfond i Norge. Gjennom tilstrekkelige bevilgninger til kommunene vil disse bli i stand til å løse sine oppgaver og etter hvert utvikle mer selvbærende lokalsamfunn. Og gjennom skattelettelser for nødvendighetsgoder som bolig, mat og arbeid vil den enkelte familie bli bedre i stand til å klare seg selv.

Kystpartiet vil styrke hjem og familie ved å avvikle både fordels-, formues- og eiendomsskatt på bolig. I tillegg vil vi avvikle arveavgiften som rammer mange familier og småbedrifter hardt. Vi mener også at dokumentavgiften ved kjøp av bolig er altfor høy. Kystpartiet setter pris på at Regjeringen har lovet å avvikle fordelsskatten i inneværende stortingsperiode, men hittil har det skjedd fint lite. FrP har hatt mange sjanser til å presse regjeringen på dette punkt, men har til nå ikke benyttet den. Ranveig Frøiland har nylig sagt at Ap også vil avvikle fordelsskatten. Jeg vil herved utfordre Jens Stoltenberg til å bekrefte at dette er tilfelle. Jeg tror det ikke før jeg får se det!

Det norske politiske landskapet er i endring. KrF og Venstre har ofret sentrumssamarbeidet til fordel for regjeringssamarbeid med Høyre. Og Sp satser i stadig større grad på regjeringssamarbeid med Ap. I denne situasjonen er det et økende behov for et parti som vil kjempe for at sentrumsalternativet på nytt skal bli en selvstendig kraft i norsk politikk. Kystpartiet vil være en pådriver i denne sammenhengen.

Enkelte hevder at sentrum ikke er noe selvstendig politisk alternativ og at velgerne bare burde ha valget mellom venstresiden og høyresiden. Men faktum er at et konservativt sentrumsparti som Kystpartiet skiller seg klart både fra venstresidens sosialisme og høyresidens liberalisme. Vi vil beskytte den lille mann og kvinne mot overgrep både fra offentlige og private maktkonsentrasjoner. Vi vil sikre bosettingen i distriktene, samtidig som vi vil lette presset mot byene. Land og by, sammen på ny.

Og hvem skal kunne flagge EU-saken uten å inngå håpløse kompromisser med ja-partiene Ap og Høyre? Svaret vet dere alle. Det er Kystpartiet!

Kilde/Forfatter: Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap

——

“Men er vel en del feighet siden en ikke på siden her er noen som tørr og lage en rapotasje om Hakon Lie og Hauge som får Hitler til og fremstå som Mor Teresa i forhold til dem.
87 mann på tinget har fått hjerneslag eller alvorlig kreft på ytterste venstreside siden andre verdenskrig mot 4 på deres side’odsen for at det skulle vært telfeldigt er vel som og vinne 7 rette i lotto 4 helger på rad’Olaf Tommesen tok opp at han ikke likte at medlemmer av tinget var medlemmer i hemlige sekter og organisajoner som BBG og israels venner og poff så fikk han hjeneslag, Bastesen tok opp i spørretimen at han ikke like conectinin til BBG og hemlige organisjasjoner og poff en uke etterpå fikk han slag, Olaf palme nekta Henry kissinger visum og Poff var han borte, Max Manus regisøren tok opp at han ville lage film om Osvald Gruppen og poff fikk han kreft, Synøve Tøfte kom inn på temaet og EØS og Poff var ho borte, 37 medlemmer på tinget nå er medlemmer av Israels venner nå og hvem vil ha politikere som er mere opptatt av inbyggere fra andres land en sitt eget ? hadde sikkert blitt oppslag vist 37 medlemmer av tinget var med i nord koreas venner og var mere opptatt av dem en egne innbyggere og sånn kunne jeg fortsatt i det uendlige men ingen gidder og lese inlegg som er for for lange ‘..
Håkon Lie og Jens Cristian Hauge fjerna alle politiske motstandere ved hjelp av Mossad og CIA og solgte masse tungtvann til Israel sånn at dem allerede i 1970 hadde over 200 atombomber i et prosjekt dem kalla vist noen angriper oss og ødlegger vårt land så tar vi resten av verden med oss.
Israel trenger ikke mere en 5-6 atombomber for og utslette all trussel fra nabolanda .
og derfor lukker resten av verden øya for sånn som dem holder på der nede, dem er livredde kyllinger..
Dukker opp noen avogtil som tørr og kalle en spade for en spade som Terje Rød Larsen osv men poff dagen etter at han kalte en maskre på en flytningleir for en masakre så hadde han vist ikke betalt nok skatt for noen aksjer og var på alle førstesider så poff så var han borte”..
Savner redaktører som er villige til og satse livet sitt for og fortelle folk at vi vi ikke bor i en rosa boble der alle er snille mot verandre og ingen er slemme mot verandre og gjør slemme ting for egen vinnings skyld””

Fra kommentar her:

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/uncle-sam-i-oslo-statuer-illusjoner-og-fakta/

PS: DDN har ikke kunnet verifisere at Olaf Tommesen har tatt opp noe om sin motstand mot hemmelige nettverk i sin bok.

Tags:
About

Dissident Net

A transparancy and non-corruption of justice or people activity by

http://www.riksavisen.no

Calendar

June 2024
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930