Sunday, 19/5/2024 | 11:45 UTC+2

Kåre Torvholm

Post by relatedRelated post

Fiskefusk-avslører Kåre Torvholm, Moldtustranda har avslørt at fiskeomsetning har blitt unndratt avgiftsbelegging  i 17 – 18 år. Kåre Torvholm har ført bevis om økonomisk kriminalitet innen fiske og bankvesen m.m. Skandalen er kjent langt inn i  politikernes verden. Selv har undertegnede snakket med statsminister Jens Stoltenberg, og på spørsmål fra meg, bekreftet statministeren at han ‘kjente Torvholm-saken så vidt’. Han lovte å sette helseminister Tore Tønne på saken. Harde e-mailer fra undertegnede er avsendt både til Tønne / Stoltenberg og tidligere fiskeriminister Schjøtt-Pedersen, 4. og 24. mai d.å.

Riksadvokaten er orientert av undertegnede ved personlig oppmøte på hans kontor den 11. mai d.å., – resultatet ble at Riksadvokaten sendte hele saken over til statsadvokat-embetet i Møre og Romsdal i Molde, i følge brev datert 22. mai d.å. til undertegnede.

Og fiskemafiaen føler seg tråkket på i sine sirkler. De greier faktisk å oppnå at embetsverket i Justisdepartementet sender ut drapstrusler på Kåre Torvholm og hans tre barnebarn den 19. desember 1999.

Da dette ikke fører frem, blir det iverksatt et fiktivt bildrap den 4. februar ute på Herøy. Dette blir også avslørt og fører heller ikke fram. Da tropper motparten (lensmann Roar Skoglund / kommunelege Bjørn Martin Åsen) opp med psykiatrien ved å tvangsinnlegge Oddmar Remøy på Sentralsjukehuset på Åse den 11. februar d.å. Nettverket setter seg til motmæle og Oddmar utskrives etter 8 dager – uten diagnose.

Primo april d.å. forsøker politiinspektør Jogeir Nogva, Sunnmøre politidistrikt, med rettens velsignelse å oppnå at både Kåre Torvholm og Oddmar Remøy skal mentalundersøkes. I disse dager har retten avvist påtalemakten. To mennesker som har plettfritt vandel og rulleblad skal ikke mentalundersøke. Torvholm / Remøy burde takkes for sine avsløringer!

* * *

Åpent brev til kommunelege Bjørn Martin Aasen

Kåre Torvholm har i lengre tid og ved flere anledninger forsøkt å offentliggjøre straffbare forhold ved å legge fram dokumenter som avdekker stor svindelvirksomhet, – innenfor fiskeriomsetningen, bankvesen m.m. Svindelen har pågått i lengre tid. Politikere, den samlede presse og andre maktpersoner kjemper hardt for å legge lokk på skandalen. Avslørerne har tatt mot mange trusler som uten tvil er en klar advarsel for å stoppe offentliggjøring av straffbare handlinger.

Sunnmørsposten hadde et oppslag den 17. januar om at også familien Torvholm på Moldtustranda er drapstruet og Bygdeposten på Vikersund skreiv den 18.januar at truslene stammer fra Justisdepartementet. Dette vitner om at vårt kjære fedreland er styrt av mafiaen.

Du og lensmann Roar Skoglund i Herøy og Sande kommune har også gjort en iherdig jobb for å stoppe avsløringene. Og lensmannsbetjent Gjert Abel Nærø som er en ærlig mann, gav sin fulle støtte til Kåre Torvholm. Nærø forsøkte du og Skoglund å stenge inne på sinnssykehus, – (politisk fange identisk lik Arnold Juklerød) – men klarte det ikke! Men gjennom deres felles maktmisbruk klarte dere å skyve Nærø ut av hans jobb, – skam dere! Og etter at lensmann Roar Skoglund også har vært en trussel for sikkerheten mot andre personer i Herøy, tok HV-fenrik Oddmar Remøy sammen med noen andre sivile, oppdraget med å gi lensmannen beskjed om å forlate distriktet innen 48 timer. Justisdepartementet var på forhånd informert om oppdraget. Departementet hadde ingen invendinger, – bare at lensmannen ikke måtte skades.

Da Remøy oppsøkte lensmannen, protesterte lensmannen mot beskjeden, og tok kontakt med deg over telefonen. Og uten at du verken hadde snakket med eller sett Remøy, gikk du god for at fenriken skulle bringes til sinnssykehus. Altså, – atter en politisk fange på helsebudsjettet. Den påfølgende dag, 12. februar, ringte jeg og spurte hva du mente med å stenge friske mennesker inne på et sinnssykehus? Jeg fikk ikke noe fornuftig svar, men kun ‘røret i øret!’ Dette gav meg samtidig et klart svar på dine grove ulovligheter, og jeg forstod samtidig at mitt spørsmål hadde truffet spikeren midt på hodet. Og søndag 13. februar fikk den politiske fangen Remøy ikke lov å snakke med sine venner på telefonen fra asylet. Jeg tok da atter kontakt for å spørre om det også var du som stod bak disse ulovlighetene? Beskjeden jeg da fikk var at jeg ikke hadde lov å bry meg om hva en offentlig tjenestemann gjorde, – jeg burde heller oppsøke lege for mine sykelige plager. Den siste kommentaren likte jeg meget godt! Den avslørte klart dine diktatoriske virksomheter. Oppskriften er godt kjent som god gammel Russisk! Dette er en utspekulert måte som diktatorene knebler sine kritikere på. Jeg vil dog få minne deg om at jeg har både lov, rett og plikt til å bry meg om hva en offentlig tjenestemann bedriver, – innbefattet å protestere mot deres ulovligheter. Etter at fenrik Remøy ble anholdt på sinnssykehuset i mer enn en uke, fikk han lov å forlate asylet faktisk like frisk som da han kom inn!, – og du og lensmann Skoglund er nå anmeldt for frihetsberøvelse. I rapporten fra sinnssykehuset om fenrik Remøys sinnssykdom sto bl.a. følgende, sitat begynner: ‘Det framkom altså ikke symptomer som skulle tilsi at pasienten har alvorlig sinnslidelse og som skulle kreve forsøk på psykiatrisk behandling. Pasienten ble ikke oppfattet til å være til fare for seg eller andre. Vedtaket om innleggelse etter § 3 i LPH ble derfor opphevet og pasienten valgte å skrive seg ut’, sitat slutt.

Dette er klar tale Aasen, både til deg og dine medhjelpere. Og enda verre er det at du har anvendt § 3 i LPH (1999) – Aasenparagrafen – som ennå ikke er vedtatt satt ut ii livet! Du har altså selv vært med på å forme denne frihetsberøvelses-paragrafen gjennom din periode som statssekretær i Arbeiderpartiet. Nå har vi fått udiskutable bevis på hva paragrafen din skulle benyttes til. Dette er meget alvorlig Bjørn Martin Aasen.

Med hilsen Velaug Lie

Åpent brev sendt Vestlandsnytt 18. februar 2000: Et åpent brev til direktør Astrid Eidsvik, – Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal! (kopi blir sendt statsminister Bondevik og statsrådene Dørum / Høybråten)

Kjære fru Astrid Eidsvik!

Fredags ettermiddag, 11. februar, ble Oddmar Remøy tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling, Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal, – sjukehuset på Åse!

Hva feilte det Oddmar? Absolutt i n t e t ! Og hvem la ham så inn? Jo, det var lensmann Roar Skoglund og kommunelege Bjørn Martin Åsen, begge fra Herøy kommune, (Åsen har tidligere vært statssekretær i Gro Harlem Brundtlands regjering). Men hvorfor denne tvangsinnleggelsen? Var Oddmar til fare for noen (?), – eller seg selv? Ingen av delen!, – men Oddmar som kjemper på sannhetens alter, kunne nok bli farlig for herrene Skoglund / Åsen, og det vet de nevnte herrer! Alt springer tilbake til Torvholm-saken som har pågått i 15 – 16 år! Kåre Torvholm som bl.a. har avslørt fiskerisvindel i milliardklassen. Vi som kjenner Torvholm-saken relativt godt, vet at Kåre Torvholm har gjort en kjempeinnsats gjennom mange år! Det vet også Oddmar Remøy. Det vet også førstelensmannsbetjent Gjert Abel Nærø på Herøy som for noen år siden fikk kjenne maktapparatets sanne ansikt da han offentlig gikk ut og støttet Kåre Torvholm. Og hva har Torvholms motpart nå gjort?

Jo, det har faktisk nå, tro meg eller ei, gått ut drapstrusler i Justisdepartementets regi på bl.a. Kåre Torvholm og hans tre barnebarn, det minste 3 – 4 mnd. gammelt! Og undertegnede er svært glad for alle tiltak og all støtte fra alle som vil støtte opp om Kåre Torvholm og hans sak! Det dreier seg faktisk om noe så banalt som hele Norges troverdighet! Men sannheten Oddmar – den kan være kostbar! Det har du Oddmar særlig den siste uken fått prøvet! Apropos: Primo desember 1997 ble statsråd Høybråten intervjuet på TV i forbindelse med skandalen på SiA (Sentralsykehuset i Akershus). I en replikk til en av debattantene – jeg husker ikke hvem – kom Dagfinn Høybråten med ffølgende uttalelse! «Sannheten er aldri farlig!!!» Denne uttalelsen slo nesten knock out på meg. For Høybråten som sitter så høyt på strå i systemet, han må nødvendigvis vite at ingen ting – absolutt ingen ting er så farlig som sannheten – for den som avslører den! (Det vet jeg også Kåre Torvholm kan underskrive på). Slik kan disse statsautoriserte sannhets-monopolistene sitte og slynge ut sin løgnaktige svada til hele det norske folk i den såkalte beste sendetiden. Og blokkere enhver protest fra dem som vet bedre.

Det var nettopp slik doktor Goebbels gjorde det, han som var propagandaminister i Hitlers Tyskland. Det var han som skapte slagordet: «Når en løgn blir gjentatt lenge nok, ofte nok, og sterkt nok, da blir den sannhet!» Og kraften i dette slagordet var så sterkt at med den klarte Hitler å legge hele Europa i ruiner, og husk Oddmar! – dette vet herrene Skoglund / Åsen som vil legge hele Torvholm-klanen i ruiner.

De stoler blindt på makta (les: mafiaen)! Og dette slagordet med denne sterke kraften, – det var den eneste arven Hitlers 1000-års rike etterlot seg. Alle politikere i alle systemer og alle partier benytter seg i dag av denne arven. Hva vil Skoglund / Åsen etterlate seg med sin maktarroganse? Tiden vil vise! Men vi vet! Alle sannheter Torvholm har fått frem i lyset siden midten på 80-tallet har vært underslått av alle norske myndigheter, av alle norske politikere, og av den samlede norske presse og andre massemedia. Bortsett fra noen få redelige og uredde representanter for lokalavisene! Men hvis Åsen / Skoglund ikke vil fremføre sannheten om Torvholmsaken, ja, da er de nevnte herrer ikke et hår bedre enn Hitlers propagandaminster dr. Joseph Goebbels! – snarere tvert imot, for dr. Goebbels gjorde aldri noe krav på å være demokrat! Uten at jeg kjenner herrene Skoglund / Åsen, tror jeg nok de vil hevde at de kjemper for de gode demokratiske krefter! Og i dag vet vi at lensmann Odd Kulø, Ulstein og Hareid, har blitt settelensmann på Herøy for lensmann Skoglund. Skoglund, og det til tross for nektelse fra politimesteren i Ålesund, tok med seg våpen ut på ‘tjeneste’ da han skulle spane (?) på Kåre Torvholm og hans menn!

Psykiaterne sa om den landskjente anti-psykiatrikjempen Arnold Juklerød at han hadde “ukorrigerbare vrangforestillinger om myndighetene p.g.a. skolesaken’. 11. august 1995 i et brev fra KUD (departementet) fikk Arnold Juklerød rett i skolesaken. Sitat fra advokat Knut Rognliens pressemelding da Arnold Juklerød fikk rett (7. september 1995 – Ansv. red.), – og fra pressemeldingen siterer jeg: «Departementets innrømmelse er viktig av flere grunner: – – – – – pkt. nr. 4: Den person som protesterte og holdt seg til loven, ble ikke tatt alvorlig, men utdefinert som psykiatrisk tilfelle. Dette bestyrker mistanken om at psykiatrien også i Norge er blitt brukt på politisk grunnlag overfor opposisjonelle og annerledes tenkende», sitat slutt.

Oddmar Remøy har holdt seg til loven! – og tvangsinnlagt og fratatt sin stilling i Heimevernet! Områdesjef Sveinung Erntzen i Sjøheimevernet som ekskluderte Oddmar, er nok altfor langt nede på beslutningshierarkiet til å vite hva som foregår. Erntzen har handlet i god tro! Jeg er glad for, fru Eidsvik, at Åse sjukehus ikke har ‘medisinert’ Oddmar! Selv om De fru Eidsvik antageligvis ikke er kliniker, – eller hva vet jeg om det (?) – håper jeg at De kan være behjelpelig med å få Deres kollega, kommunelege Bjørn Martin Åsen, og lensmann Roar Skoglund, under “kyndig psykiatrisk behandling”. For når kommunelege Bjørn Martin Åsen ikke skjønner alvoret i Torvholmsaken, må han ha pådratt seg en alvorlig sinnslidelse, – det samme med lensmann Roar Skoglund, det til tross for at Skoglund kjenner til Torvholmsaken meget godt, og det skulle ikke forundre meg om Åsen / Skoglund har pådratt seg den samme sinnssykdom som Arnold Juklerød ble tildelt av psykiatri-bødlene for å ha, “kverulant-paranoia 297,0”, og i såfall må det ryddes plass for Åsen / Skoglund på psykiatrisk avdeling på Åse Sjukehus på Åsestranda.

“Tertium non datur” som de gamle sa før i tiden. Noen annen mulighet finnes ikke! Fru Eidsvik, – håper De er klar over det, – det kan bli et langt opphold for herrene Åsen / Skoglund! På forhånd tusen takk, – fru Eidsvik! – at De vil ta imot herrene! Iflg. den store Gaustad-kongen, professor dr. med. Nils Adolf Retterstøl er «kverrulant-paranoia» en sykdom som kommer snikende på pasienten over lang tid og må oppserveres også over lang tid. Apropos: Sinnsykdommen til Åsen / Skoglund kan jo være symptomfri! Arnold Juklerøds sykdom var det! At Åsen er rask til å diagnostisere, ja, det kjenner vi til. Ved et par anledninger på lørdag / søndag, 12. og 13. februar, snakket min kone med kommunelegen. Til slutt sa han, ‘Vær snill og oppsøk lege for dine psykiske plager’. Åsen har aldri tidligere truffet min kone! Dette er helt utrolig. Og særlig etter hva Gaustadlegen, professor dr. med. Nils Adolf Retterstøl har uttalt om «kverulant-paranoia 297,0» (se ovenfor)! Enten må Åsen ha skjulte evner som kan være så skråsikker over telefonen i en slik sak, eller så må han være styrt av myndighetene. Svaret skulle være meget lett å gi. Til slutt, – skulle ikke forundre meg om Åsen / Skoglund tenker følgende: ‘ Når et system baserer seg på å overordne noens privilegier på bekostning av andres, skjer det nødvendigvis ved at de privilegerte lukker øynene for de andres perspektiv.’ Håper ikke for Åsen / Skoglund sin del at de har lukket øynene for godt for de andres perspektiv! Det vil de komme til å angre på!

Thore Lie

—————

Avslører korrupsjon og mafiavirksomhet i Norge!
19 mai 2004
Submitted by: Anonym Publisher: Uproot Media.org
av Gina Rydland
publisert på http://www.uprootmedia.org
dato: 13.04.04.
© Denne artikkelen kan kopieres og sprees i sin helhet forutsatt
at forfatterens navn, og adressen til Uproot Media er tatt med slik som vist,
og innholdet ikke forandres.

Bakgrunn og historie
2 måneder gammel baby skulle taes av dage (Sunnmørsposten 17. januar.2000).
Journalister får beskjed om å holde seg unna Torvholm (Framholdt fra hovedtillitsvalgt i Orkla Media, Kjetil Haanes).
Slå ring om Dag Hiåsen!
Hvorfor tar ikke det offentlige media dette opp?
Vender folket mot avslørerne.
Støtt Hiåsen!

…..2 måneder gammel baby skulle taes av dage
Få har fått staten i staten til å frykte en nært forestående avsløring av deres kriminelle edderkoppnettverk som Dag Hiåsen og hans kampfelle Kåre Torvholm. Torvholm var en av de fremste når det gjaldt å avsløre den økologiske og økonomiske kriminaliteten i fiskerisektoren. I fiskefusk-saken avslørte han hvordan tilgangen til ressursene ble ført inn i hendene på noen få personer, bak mål. Altså reint tjuveri og svindel av penger og ressurser. Kåre Torvholm er dessverre ikke lenger blant de levende.

Kåre Torvholm sine barnebarn ble utsatt for drapstrusler, Kåre selv for drapsforsøk, svertelser gjennom media, tvangsinnleggelse på psykiatrisk institusjon på falskt grunnlag m.m. I en av drapstruslene skulle hans to måneder gamle barnebarn taes av dage!

Sitat fra rapporten Ytringsfrihetens pris i det skjulte Norge:

“På Sunnmørspostens forside 17.01.2000 kunne følgende overskrift leses:
Livredd etter drapstruslar – og fortsettelig: “19. desember fekk Katrin Torvholm frå Moldtustranda vite at hennar to månader gamle dotter, Sara, ville verte utsett for ei ulukke. På side 6 er følgende redegjørelse framholdt fra Kjetil Haanes: At det var gått ut ordre om å iverksetje tiltak for å få nøytralisert Kåre Torvholm og to av hans nære medspelerar. (Torstein Leon Hansen og Dag Hiåsen).”

“I utgangspunktet, og egentlig av underordnet betydning, men Katrin Torvholm fikk ikke rede på innholdet i den henvendelsen som var rettet til hennes far, Kåre – den tilkjennegitte dato. For då Kåres telefonnummer framkom på mitt display på kveldstid den 19.desember, og jeg straks etter å ha løftet av telefonrøret hørte Kåres stemme – var det ikke vanskelig å oppfatte at noe var fryktelig galt. “Eg veit ikkje – eg må spele av noko for deg, Dag – og så tek vi det etterpå.” Etter å ha avspilt et kutt frå den lydbåndtapede telefonhenvendelsen, framholdt Kåre: “Eg har ikkje sagt det til nokon ennå, ikkje til kjerringi, ikkje til ho Katrin….ka skal eg gjera, Dag?” Det var første gang jeg kunne registrere at Kåre var rådvill. Det ble en lang samtale og en oppfølgende den påfølgende natt. I samråd kom vi fram til hvem som burde og måtte informeres – og om hva – samt hvilken rekkefølge.
Iverksetje tiltak. Iverksettelse av arrangert ulykke, hvor små barn utpekes som målobjekt! Gitt formålet å besørge endelig nøytralisering av han som vil ha sanninga fram! Få brakt til endelig taushet: Han som vil ha rettferd og like vilkår – for alle.”
– Sitat slutt.

Journalister får beskjed om å holde seg unna Torvholm
Det er stor avstand mellom den verden vi får presentert gjennom media og av politikerne om Norge som et foregangsland når det gjelder menneskerettigheter og moral. Virkelighet som blir praktisert “bak teppet” forteller en annen historie. Det er som om man befinner seg i to atskilte verdener uten noen form for kommunikasjon. Om folk flest bare hadde visst, og skjønt!

Sitat fra rapporten Ytringsfrihetens pris i det etablerte Norge:

….”Journalistar måtte halde seg vekke frå Kåre Torvholm. Viss ikkje ville dei verte sett på som useriøse og ville få problem med å skaffe seg informasjon vart det sagt.” – Framholdt fra hovedtillitsvalgt i Orkla Media, Kjetil Haanes.” – Sitat slutt.
Det er det de kaller presse og ytringsfrihet i Norge!

Slå ring om Dag Hiåsen!
Når man snakker med Hiåsen forstår man at han er et særdeles intelligent og hjertevarmt menneske. Han er en person som bryr seg om andre mennesker og som ønsker å hjelpe. Han klarer ikke å stå på sidelinjen og se på, eller bøye seg for overmakten når det gjelder urettferdig behandling av medmennesker. Han kan ved hjelp av journaler, dokumenter og lydbånd bevise svært grove lovbrudd, mened, ulovlige innleggelser i psykiatrien, m.m Ingen media tør trykke det, i vårt frie, demokratiske land fordi det involverer mennesker svært høyt på strå.

Det har vært gjentatte trusler, skremselspropaganda og reelle forsøk på å ta ham av dage. Derfor velger han å stå fram med noe av det han har opplevd. Vanlige borgere blir straffet når de gjør noe galt. Er det ikke slik at de i maktposisjoner og deres medspillere også må straffes når de begår lovbrudd? Eller skal de ha et eget “get away free-card” som vi andre ikke har?

Her er et lite utdrag av hva han har måttet gjennomgå i sin kamp for å hjelpe medmennesker mot psykiatriske overgrep, og for avsløring av korrupsjon og mafiavirksomhet i staten Norge:

Pr i dag har skattekontoret og Sigdal sosialkontor tatt utlegg i Hiåsens minstesats. Det vil si at han ikke har noe å leve for. Han står i fare for å miste hus og hjem.

* Det ble utstedt ordre om å iverksette tiltak for å få nøytralisert Dag Hiåsen. (Og hans samarbeidspartnere, Torstein Leon Hansen og Kåre Torvholm.)

* Telefonterror.
– Telenor har tatt fra ham muligheten til vanlig telefon og internett, i et forsøk på å isolere ham fra omverdenen. Gjøre det vanskelig for ham å kommunisere og legge ut informasjon om saken.
Dette er direkte brudd på de internasjonale menneskerettskonvensjoner. Tidligere statssekretær Hammerstad skriver i sin bok, “Oppgjør”, om flere tilfeller av slik maktutøvelse fra Telenor. Redaktør Mjøseng i Bygdeposten som hjalp Hiåsen å få ut avsløringene om korrupsjon i Norge, opplevde flere samtaleavbrudd og bruk av støy sendt gjennom telefonen.

Hiåsen nektet å betale Telenor for vare og tjenester han ikke hadde fått på flere måneder, Telenor kuttet da hans internett tilgang 13.12.01. Samtidig fikk han gratis terrorpakke av Telenor med halvtimers sekvenser av ulyder sendt gjennom telefonapparatet, og uten at han trengte å løfte av røret. Han skriver i rapporten sin om gjentatte henvendelser til feilmeldingen, blanke løgner og mer sjikane. Dag Hiåsen forsøkte annen leverandør for internett tilgang noen måneder senere, men ble igjen avstengt av Telenor. Skriftelig bestridt fakturering overdraes rettsstridig til inkassoaktør, som takk fra Telenor. Utpressningskrav og trusler fulgte fra selvsamme selskap.

* Tvangsinnleggelse på psykiatrisk avdeling.

* Storstilt svertekampanje av hans person både i offentlig media og lokalt. Kom fra høyere hold. Også lokale krefter der han bor ble benyttet i svertekampanjen mot ham. Ble gjort for å minske hans troverdighet, slik at ingen skulle tro på det han fortalte.

* Forsøkt kjørt ned av bil

* Skudd mot huset med signalpistol og rakett.

* Sosialen nektet ham ved flere anledninger penger til livsopphold, og strøm. Stønaden har i perioder også blitt fjernet helt.

* Kuttet strømmen til huset hans da det var som kaldest på vinteren.

* Da han skulle kjøre bilen sin, satt han plutselig med rattet i hånda.

* Fareskilt ble slengt inn i oppkjørselen hans.

* Hiåsen forteller at han aldri glemmer den gangen han ble liggende igjen i en blodpøl under bordet inni huset sitt, svært nær ved å tre inn i de dødes rekker……..

Les hele artikkelen http://www.uprootmedia.org/hsituasjon2.html

Tags:
About

Dissident Net

A transparancy and non-corruption of justice or people activity by

http://www.riksavisen.no

Calendar

May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031