Sunday, 21/4/2024 | 6:17 UTC+2

Kr. Almås (advokat)

Post by relatedRelated post

Dobbeltmoralens læremester
Av advokat Kr. Almås

(Også publisert i Østlendingen 9. Januar 1990)

Ifølge Dagbladet vil A-sekr. Thorbjørn Jagland nå be Syse-regjeringen om økonomisk støtte til å lære de østeuropeiske land opp til demokratisk styring. Her hjemme har Jaglands eget A-parti helt siden 1945 hatt et intimt, grunnlovsstridig og hemmelighetsstemplet samarbeid med naziorganisasjonen CIA, som med alle avskyelige midler har forsøkt å hindre alle antinazister i å drive partipolitisk arbeid.

I dag er Stortinget dominert av de hemmelige tjenesters korporaler og sersjanter. Jaglands eneste bidrag til å gjeninnføre demokratiet i Norge, var at han i høst kom med en rekke generelle og flosklete henstillinger til pressen og de hemmelige tjenestene om å rydde opp i egne rekker.


Vi som i årevis har vært utsatt for massiv forfølgelse fra CIA’ s brune berme, må ha krav på at landets største parti tar et slikt spørsmål langt mer alvorlig. Hvis Jagland hadde ment alvor med sitt ønske om opprydding, ville han også ha sørget for at A-partiet hadde reist saken på en seriøs måte i Stortinget. Stortinget har selvsagt selv det fulle og hele ansvar for å rydde grundig opp i alle ulov-lighetene. Mari overlater ikke oppryddingen til en ren for-bryterorganisasjon, slik Jagland foreslo.
Det Øst-Europa nå trenger, er et reelt demokrati, ikke opplæring i politisk dobbeltmoral. Det ville være en hån mot de-mokratibevegelsene i øst om denne dobbeltmoralens læremester fikk statsbevilling til å eksportere et sosialdemokrati som verken er sosialt eller demokratisk. Jaglands søknad bør avslåes. Øst-Europa er ikke tjent med at CIA overtar KGB’ s gangstervirksomhet i øst.

—————

Det fjerde riket

Av Kr. Almås

Også publisert i Nationen 9. April 1990
(se Nationen 27.09.1990)

Statsminister Jan P. Syse beroliget oss nylig med at Vest-Tyskland har sterke demokratiske tradisjoner, og at vi intet har å frykte fra et samlet Tyskland. Vet Syse hva demokrati er? Hitler var i Tyskland ingen politisk nyskapning, men en eksponent for eldgamle tyske tradisjoner. Derfor har tyskerne heller aldri tatt noe oppgjør med nazismen. La meg kort minne om noe av det som er kommet fram om tyskernes og nazistenes moldvarparbeid etter 1945.

I 1972 kom en norsk oversettelse av general Reinhard Gehlens selvbiografi. Generalen forteller hvordan han i 1945 gikk direkte over fra å være Hitlers fremste Gestapo-general til å bygge opp etterretningstjenesten CIA for USA. Forutsetningene var bl.a. at Gehlen selv skulle være suveren leder. Han skulle ikke stå under amerikansk kommando eller kontroll. Tyske interesser skulle prioriteres foran USAs. Med basis i Gehlens agent-kartotek fra krigstiden, ble framtredende krigsforbrytere fra hele Europa samlet i CIA. Under McCarthys paranoide kommunisthets ble mange av dem hentet over til USA, og derfra satt i virksomhet i den tredje verden bl.a. med å organisere CIAs hemmelige kriger, samt verdens narkotikahandel.

I 1977 opplyste en tidligere frontkjemper, uimotsagt, i en avisdebatt at disse «utlendingan» allerede sommeren 1945 hentet norske agenter (angivere) ut igjen fra frontkjemperfengslene, fritok dem for straff, og satte dem til å passe på oss andre. Sinnssyke psykopater ble sluppet løs på samfunnet igjen, med rett til å hemme-lighetsstemple alle sine misgjerninger. Nestkommanderende for Gestapo i Norge, Reinhardt, var blant de som gikk rett fra Gestapo til CIA. Bare et rent uhell hindret Henry O. Rinnan fra å følge etter.

Iflg. Gehlens bok startet infiltrasjonen og ødeleggelsen av våre politiske partier i 1956, da Vest-Tyskland på nytt fikk en mer selvstendig status, med den samme Gehlen som øverste sjef for all etterretnings- og overvåkningstjeneste. Hvis noen tror at man med Hitlers fremste Gestapo-general i en slik posisjon får «sterke demokratiske tradisjoner», har man svært lite forstått. I Norge har CIA utelukkende arbeidet for tyske interesser, ikke for USAs.

Høsten 1977 opplyste en særdeles pålitelig USA-kilde, den framtredende CIA-avhopperen Victor Marchetti, til «DAG og TID», at det foreligger en hemmelig avtale mellom CIA og norske regjeringer, at avtalen flere ganger er ajourført, at den sikrer CIA stor innflytelse i Norge, at den er i strid med konstitusjonene både i USA og i Norge, og at den aldri har vært framlagt verken for Kongressen eller Stortinget. Marchetti opplyste videre at i tillegg til den store innflytelse CIA er sikret gjennom denne hemmelige avtalen, har CIA i Norge dessuten infiltrert våre hemmelige tjenester, samt opprettet sin egen organisasjon i Norge, som arbeider uten enhver kontroll av norske myndigheter.

For noen ar siden oppnevnte Televerket på eget initiativ et eget utvalg for å granske de utallige klager som var kommet fra politikere som mente seg overvåket, telefonavlyttet og trakassert. Utvalget konkluderte med at avlyttingene hadde funnet sted, men at de ikke var foretatt av Overvåkningspolitiet, men av de he-rostratisk berømte «andre». Etterat Tele-5 rapporten hadde ligget nedstøvet i departementet i flere år, ble en kort omtale av den gitt til Stortinget i St.Meld. nr. 65 for H 1983/84.

Denne delen av meldingen ble ikke behandlet verken i åpent eller lukket plenumsmøte i Stortinget. «Man» ønsker ikke at rent underordnede politikere eller velgere skal få noen som helst kjennskap til CIA-nazistenes virksomhet i Norge. Til tross for at selve stortingsmeldingen var et vanlig off. dokument, ble den tiet ihjel.

Vinteren 73/74 avslørte Anders Lange fra Stortingets talerstol at to av SVs stortingsrepresentanter hadde en meget klar nazibakgrunn fra krigstida. Etter dette har det vært en «offentlig hemmelighet» at også en rekke andre representanter hadde en slik klar nazibakgrunn. Hvorfor ble saken tiet ihjel? Se nedenfor om kjøp av politikere og pressefolk.

Verken våre militære hemmelige tjenester eller CIA/Norge er underlagt Kontrollutvalget. Det alt meste av den overvåkning, avlytting og trakassering av politikere som har funnet sted, er foretatt av tjenester som er fritatt for kontroll. Med all respekt for Kontrollutvalgets medlemmer, må man derfor kunne slå fast at utvalget ikke har mulighet for å fungere tilfredsstillende. Derfor er det også helt uinteressant når overvåkningssjefen opplyser at kjente politikere ikke har vært overvåket.

I 1977 kom det en bok «Heroin», med undertittelen: «Narkotika i Norge». Boka var skrevet av to meget seriøse pressefolk, som opplyste at gamle nazister m/medhjelpere, står for det alt meste av narkoti-kaimporten til Norge, vesentlig fra Tyskland, og med beskyttere på høyt nivå innen politi og politikk. Boka ble tiet ihjel. Stortinget foretok seg intet for å klarlegge beskyldningene.

I 1984 opplyste de to anerkjente USA-avisene: Washington Post og New York Times, på basis av offisielle kilder, at CIA har kjøpt opp politikere, aviser og media-medarbeidere, på tvers av alle partigren-ser, for å kunne styre oss og våre meninger. I rapporten hjemme pekte Dagbladets USA-korrespondent, nåværende utenriksredaktør Arvid Bryne, på at dette var en bekreftelse på sterke forlydender som lenge hadde versert i orienterte kretser. Likevel ble saken tiet ihjel. Dette er et kameraderi, og en korrupsjon, som er langt alvorligere enn noe av det som ellers er avdekket. Jeg minner om at virksomheten primært skjer til fordel for tyske in-I teresser, i samsvar med «Vest-Tysklands sterke demokratiske tradisjoner».

La oss ikke henfalle til ensidig kritikk av USA. Avtalen mellom Gehlen og «amerikanerne» ble inngått bak ryggen på alle ansvarlige organ i USA, troligvis mellom Gehlen og framtredende tysk-ameri-kanere. Hadde norsk presse, og norske politikere, vist tilnærmelsesvis så stor interesse for å rydde opp som den Washington Post og New York Times har vist, ville naziorganisasjonen CIA for lengst ha utspilt sin rolle i Norge. Vi som tidlig forsøkte å slå alarm, har istedet blitt tiet ihjel, og utsatt for forfølgelse. Man rydder ikke opp i Norge ved å bringe gammelt nytt om lyttestasjoner i England. Det er en ren avsporing.

Framstående briter advarer idag mot «Det fjerde riket». Frankrikes president, Francois Mitterrand ønsker en britisk-fransk allianse mot den felles tyske fare. Med sin Normandie-bakgrunn har kanskje Mitterrand fått med seg langt mer av de eldgamle norske demokratitradisjone-ne enn hva vår egen statsminister av idag har? Hvis vi ikke rydder opp i nazivirksomheten, men istedet søker tilflukt i EF, har vi svært små muligheter til å overleve som en demokratisk folkegruppe. Vi vil bli en liten utkantrepublikk i «Det fjerde riket», styrt av hemmelige tjenester, i samsvar med eldgamle sterke tyske tradisjoner. De er slett ikke demokratiske.

——————

Hvor er proporsjonene?

Av advokat Kr. Almås

Også publisert i Nationen 27. September 1990
(se også Nationen 9. April 1990)

Jan P. Syses påståtte lovovertredelser er i den siste tiden viet maksimal oppmerksomhet i media. Oppslagene får et stadig sterkere preg av ren personforfølgelse, noe medienes fremste representanter unnskylder med at de vil beskytte demokratiet. Mon det?
Jeg skal ikke gå nærmere inn på realitetene i saken, som i media synes å ha blitt gjenstand for en temmelig fordreiet og uriktig fremstilling.
Derimot finner jeg grunn til å peke på at de samme store mediene som nå leder an i korstoget mot Syse, tidde bom stille etter at jeg i Nationen (9.4. i år), og i noen andre aviser, hadde en oversiktsartikkel med en rekke sikre kildehenvisninger, som viste hvordan ledende A-politikere allerede i 1945 lot Hitlers fremste Gestapo-general, Reinhard Gehlen, bygge opp naziorganisasjonen CIA. Denne naziorganisasjonen har, med full forståelse fra spesielle norske politikere, i minste detalj kopiert de metoder som general Hindenburg og Adolf Hitler brukte for å forberede nazikuppet i Tyskland den 31.1.1933. CIA har i Norge utelukkende arbeidet for tyske, og verken for amerikanske eller norske interesser.
Det norske demokratiet er allerede for lengst ødelagt av nazistene. De mediene som nå hevder å ville beskytte demokratiet, har i meget stor grad bidratt til ødeleggelsen, ved hjelp av en omfattende sensur, fortielse og desinformasjon. Hvor er proporsjonene i alt det selvskrytet, og alle de vikarierende argumenter, som preger dagens kommentarer i aviser og på TV? Skal A-partiet gjenvinne troverdigheten, må ikke bare nestlederen, men hele ledelsen, skiftes ut.
Etter de opplysninger som er kommet fram, er det årlig 30-40 000 firma som hvert år unnlater å sende pliktige opplysninger til registeret i Brønnøysund. All erfaring viser at når et samfunn blir pådyttet lover som er sterkt i strid med menigmanns rettsoppfatning, så brytes lovene. Dette problemet løser vi verken med økt politimakt, eller med mer politietterforskning, men ved at hele vårt brunskimrede og oppsvulmede byråkrati og lovverk undergis en grundig revisjon og sanering. Det er en av forutsetningene for at vi på nytt skal få et funksjonsdyktig demokrati.

Tags:
About

Dissident Net

A transparancy and non-corruption of justice or people activity by

http://www.riksavisen.no

Calendar

April 2024
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930