Sunday, 19/5/2024 | 1:54 UTC+2

Kjell Sjöberg

Post by relatedRelated post

Kjell Sjöberg och Sions Äldstes Protokoll

Källa: http://www.eaec.org/svenska.htm
Sammanställning: Jan Ermefjäll 2006

INLEDNING

sjobergNär Kjell Sjöberg hade mött John S. Torell i Narpes, Finland år 1981, där dessa båda var tillsammans under två dagar för att diskutera Johns bok ”Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna”, sade Kjell till John att han var skakad efter att ha läst boken och ville ha sex månader på sig att undersöka om det var sant det som stod i boken. Om detta är sant, sade Kjell, kommer detta att ändra min världsuppfattning.

Efter sex månader kontaktade Kjell John, som nu var tillbaka i USA och sade till honom, att tyvärr är allt det du skrivit sant och detta har slagit sönder den världsbild som jag haft hitintills. Kjell hade under denna tid varit i Jerusalem, och bland annat bedrivit forskning vid Hebreiska Universitetet, där han stött på böcker skrivna av Gershem Scholem, professor i Judisk Mysticism. Efter att ha köpt dessa böcker samt gjort andra noggranna efterforskningar, sade Kjell till John att vad som är skrivet i Kabbalan bevisar att tänkesättet i Sions Äldstes Protokoll är detsamma.

forstandKjell fortsatte sitt forskningsarbete och sommaren 1982 sammanställde han materialet till en bok, som han vid detta tillfälle kallade ” Kom till FÖRSTÅND! LÅT VARNA ER ett varningsord till SVERIGES LEDARE, POLITIKER OCH LAGSTIFTARE”. Kjell gjorde 50 kopior av boken i kompendieform, och en av dessa skickade han till John i Kalifornien. Resten sände han ut till vänner samt ledare inom rörelsen Förebedjare för Sverige.

När boken blev tryckt på förlaget Salt & Ljus, nuvarande XP-Media, hade allt tagits bort som Kjell skrivit om protokollen, samt alla referenser till John S. Torell. Kjell blev utsatt för ett hårt tryck och blev hotad av den svenskkyrkliga statsprästen Göran Larsson, som var chef för Svenska Teologiska Institutet i Jerusalem. Larsson, som numera kan titulera sig doktor, hade kontaktat den dåvarande statsministern i Israel, Menachen Begin och där diskuterat Torells bok samt vad Kjell Sjöberg höll på med. Larsson skrev ett mycket hotfullt brev till Kjell, där han hotades med att dras inför domstol för hets mot folkgrupp, om han inte bröt förbindelsen med Torell och offentligen avsvor sig allt samarbete med honom. Dessutom skulle Kjell offentligen förneka att Torells bok var sann och bekräfta att John S Torell var en antisemit. Kjell skickade en kopia av detta brev till John och efter ytterligare påtryckningar, bland annat från sin egen familj, beslutade han sig för att lyda Larsson och göra en offentlig avbön.

vaknaMen de judiska ledarna i Sverige, med överrabbinen i Stockholm, Morton Narrowe i spetsen, var inte färdiga med Kjell, han skulle knäckas för att man skulle vara säker på att han inte gjorde några nya ”dumheter”. Den svenska pressen, sedan lång tid tillbaka kontrollerad av den judiska släkten Bonniers, användes nu för att smutskasta honom, speciellt efter Palmemordet och Kjell blev inblandad i en rättegång för att rentvå sitt namn. Organisationen Förebedjarna blev mer eller mindre sönderslagen och blev så småningom nedlagd. Under sina sista år på jorden reste Kjell runt och predikade och ledde bönemöten, men han var nu en bruten man.

Kjell dog av cancer den 2 april 1997, endast 64 år gammal. Det är viktigt att nya generationer av svenska kristna får tillgång till sanningen och kunskap om vad som hände i Sverige under 1900-talet. Nu får du själv läsa vad Kjell Sjöberg skrev och trodde på, men som han var tvungen att förneka för att kunna försörja sig och sin familj. Han sålde sanningen för att rädda sig själv men Gud accepterade inte detta och han blev borttagen från jorden i förtid. Lyssna till vad Jesus sade till sina lärjungar i Matt.10:32-39:

”Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, och en man får sina egna till fiender. Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det”.

VAD KJELL HADE CITERAT FRÅN JOHN S. TORELL

På sidan 23 i kompendiet hade Kjell följande citering: ”Den 15 Augusti 1871 skrev Albert Pike ett brev till Mazzini, som idag finns arkiverat på det Brittiska Museet i London. Bland annat skrev han följande: ’Vi skall släppa lös anarkister och ateister, vi skall skapa en stor social omstörtning med all skräck och fasa som följer en sådan, som en gång for alla skall göra klart och tydligt för nationerna effekten av ett gudlöst samhälle, vilket ar roten och ursprunget till grymhet och blodigt tumult. Detta kommer att tvinga mänskligheten att försvara sig över hela jorden emot en minoritet av världsrevolutionärer.

Bibelns_BudskapMänniskor kommer att utrota dessa förstörare av en civiliserad värld. Världens befolkning kommer vid det laget att ha blivit berövad sin tro på kristendomen, och dessa människor, som blivit vana vid en religiös förankring, kommer att flyta omkring utan ledare och mål. Detta kommer att göra massorna öppna for något nytt, de kommer att söka efter en ny andlig kunskap utan att veta var de skall finna den. Det är då vi skall låta dem få veta den fulla sanningen, det rena ljuset genom en världsvid upplysning om den rena läran om Lucifer, som till slut skall komma fram inför alla människor. Detta kommer att skapa en allmän folkresning, vilket kan bli möjligt när en gång både kristendom och gudlösheten har blivit utrotade från denna jorden.’ (John Torell, Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna.)”

När bokförlaget Salt och Ljus gav ut Kjells bok, så hade man tagit bort referensen till John Torell och Bibelns Budskap i De Yttersta Dagarna. Förlaget ville med avsikt förhindra att människor såg att Kjell och John hade haft ett djupt samarbete, innan de judiska krafterna i Sverige tvingade Kjell till underkastelse.

DETTA ÄR VAD KJELL SJÖBERG SKREV MEN SOM BORTTOGS I HANS BOK

Vår tid lider av människors splittrade sinnen och deras oförmåga att se saker i sin helhet. Man ser endast bit för bit. Var och en har blivit expert på sitt område och därför missar vi helhetsbilden. Detta gör oss mycket sårbara för skarpa hjärnor som arbetar med intriger bakom stängda dörrar. Vi upptäcker inte vad de håller på med förrän det år för sent.

Finns det en världsregering med ett program för övertagandet av makten över hela världen? Den frågan har ställts förr och blivit nedtystad. För länge sedan skrevs en bok med titeln: Världsfri­mureriet, Världsrevolutionen, Världsrepubliken. Visserligen var den fylld av nazistpropaganda, men det har skett saker i världen som ger oss anledning att pröva tankarna i den boken på nytt.

Denna skrift vill genom färska exempel visa hur de hemliga ordnarna är en grogrund för laglöshet och korruption. Det senaste året har det förekommit flera hemliga möten mellan vårt lands ledare och toppledarskapet inom bankvärlden och den politiska världen i USA. Aspen Institutets möte i juli i Saltsjöbaden i Stock­holm och Jimmy Carters besök inför Svenska Dagbladets exekutiva club är några exempel. I denna skrift vill jag påstå att bakom alla dessa hemliga möten ligger ett allvarligt hot emot Sveriges frihet, ett hot mycket större än hotet från ryska ubåtar utmed vårt lands kuster. Jag skriver för att väcka vårt lands ledare till besinning innan det år för sent.

Med detta kompendium följer också ett mycket ifrågasatt dokument – Sions äldstes protokoll. Många menar att det är en förfalskning. Ändå beskriver det på ett mycket realistiskt sätt vårt lands utveckling. Vi kan också se vad vi har kvar att vänta av det som ännu ej gått i uppfyllelse. Först måste vi vakna. Sedan kan vi också gemensamt bemöta detta stora hot. Första steget nu, är att så många som möjligt kommer till besinning.

SIONS ÄLDSTES PROTOKOLL

Man har påstått att Sions äldstes protokoll skulle vara en förfalskning. Om det är sant så måste det vara en otroligt skarp hjärna som tänkt ut denna förfalskade plan och kunnat göra den till en förutsägelse över historiens utveckling fram till våra dagar. Protokollen har funnits i omlopp sedan slutet av 1800- talet. De är 24 till antalet och de lägger upp en plan för en världsregering och hur man steg för steg skall erövra jorden. Sedan protokollen upptäckts har de haft en blodig historia. Det har varit mycket svårt att få dem tryckta. De som publicerat dem har råkat ut för mystiska dödsfall. Det publicerades första gången i Ryssland år 1901 av professor Sergius A Nilus. År 1906 fördes det till England av en vän till Nilus, G Butni och en kopia deponerades hos Brittiska Museet den 10 augusti 1906.

Man har menat att dessa protokoll har givit anledning till antisemitism och förvisso är det så. Men jag har i början av denna bok påvisat att nazismens antisemitism har sina rötter i de hemliga ordnarna Germanordern och Thulesällskapet. (Se boken Låt varna er) Avsikten med publicerandet av detta protokoll är att befria judarna från dessa falska ledare så att de blir fria för Guds verkliga avsikter med dem då han kallade dem att vara ett rike av präster på jorden. De skulle vara hans egendom framför alla andra folk. Det judiska folket är Guds älskade på grund av de löften som Gud gav till Abraham, Isak och Jakob. Genom dem skall alla släkten på jorden bli välsignade när de kommer in i Guds vilja med deras folk.

Israels folk har förr i sin historia haft falska profeter som lett dem vilse. På Elias tid fanns det 450 Baalsprofeter som ledde folket till avgudadyrkan. Elia hade mogenheten att älska folket, Israel men vända sig emot de falska ledarna. Den mogenheten begär jag av dig som läser detta. Du måste se de falska ledarna som lett Israel vilse. Därför får du inte reagera i ett hat emot judarna. Vi kan inte befria dem om vi inte älskar dem.

Vi ställs i samma situation när det gäller vårt land. Det kommer att visa sig att vi haft falska ledare som lett vårt folk vilse, men Guds dom kommer i första hand över de falska ledarna om de inte gör bättring. Det finns en möjlighet för en falsk profet och ledare att göra bättring.

PROTOKOLL NUMMER SEX

“Vi skall inom kort börja skapa stora monopol, kolossala reservoarer av rikedom som även de stora företagen bland hednafolken skall bli beroende av i en sådan grad att de kommer att falla tillsammans med sina nationers ekonomi på den dag som följer den stora politiska katastrofen. Ekonomer som är närvarande här måste noggrant väga betydelsen av denna kombination. Vi måste med alla medel utveckla betydelsen av vår superregering och presentera den som beskyddaren och välgöraren för alla som frivilligt underordnar sig oss. Aristokratin som en politisk makt bland hedningarna är ett passerat stadium. Vi behöver inte ta med dem i beräkningen. Men som jordägare är de skadliga för oss därför att de då är oberoende i sina källor för sitt livsuppehälle. Därför måste vi till varje pris beröva dem deras jord. Det bästa sättet att göra detta är att öka beskattningen och skuldsättningen genom inteckningar. Dessa mått och steg skall hålla ägarna av jorden i en ovillkorlig beroendeställning. Oförmögna att tillfredsställa sina behov genom små arv kommer aristokratin bland hedningarna att bränna upp sig själva med hast.

På samma gång är det nödvändigt att uppmuntra köpenskap och industri kraftfullt och speciellt spekulation, vars funktion är att fungera som en motvikt till industrin. Utan spekulation, så kommer industrin att öka det privata kapitalet vilket i sin tur leder till att jordbrukets förutsättningar förbättras genom att befria jorden från skuldsättningen av lånen till jordbruksbankerna.

Det är nödvändigt för industrin att tömma landet både på arbetare och kapital, och genom spekulationer överföra alla pengar i världen till våra händer, och därigenom kasta hedningarna i våra händer som ett proletariat. Hedningarna kommer sedan att böja sig inför oss och få mottaga rätten att existera.

För att förstöra hedningarnas industrier behöver vi för att elda upp spekulationen, uppmuntra hedningarna till en stark efterfrågan på lyxkonsumtion, genom ett allomfattande förföriskt lyxliv. Vi skall tvinga upp lönerna, något som inte kommer att gynna arbetarna, för vi kommer samtidigt att orsaka prishöjning; på livsförnödenheterna, under täckmantel att detta beror på underskott i jordbruks- och nötköttsproduktionen.

Vi skall också skickligt och hemligt underminera produktions resurser genom att ingiva arbetarna anarkistiska idéer och genom att uppmuntra dem i användandet av alkohol, på samma gång som vi också skall vidtaga mått och steg för att driva de intellektuella, hedningarna ifrån deras land. För att den sanna situationen inte ­skall bli uppenbar i förväg för hedningarna, skall vi maskera den genom låtsade ansträngningar att tjäna arbetarklassen och genom att initiera stora ekonomiska principer, genom vilka en aktiv propaganda kommer att drivas genom våra ekonomiska teorier.”

JUDARNAS KALLELSE TILL ALLA NATIONER

När judarna kommer i rätt förhållande till sin Gud och kommer in i det fridsförbund som Gud planerat för dem så kommer deras upprättelse att bli till rikedom för hela världen. De skiljer sig från alla andra folk därför att de blivit uttagna av Gud för ett speciellt uppdrag. Genom dem har vi fått Guds ord och Guds uppenbarelse. Genom Abraham skall Gud välsigna alla nationer på jorden. De har fått speciella löften som gäller deras relation till Gud och till alla andra folk.

”Så skall du säga till Jakobs hus: ’Om ni hör min röst och håller mitt förbund, så skall ni vara min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden är min. Och ni skall vara mig ett rike av präster och ett heligt folk”(2 Mos 19:3-6 ). De har inte lytt Herrens röst och inte heller varit trogna förbundet med Gud. I förbundet ingick att de inte fick ha några andra gudar vid sidan om Gud, men de föll i avgudadyrkan. De judar som sysslar med frimureri har också fallit i avgudadyrkan. De dyrkar Osiris och Baal vid sidan av Jehova. Därför att de är Guds utvalda folk och därigenom har ett större ansvar får de också ett större straff än andra folk för sin olydnad.

Men sin kallelse kan Gud inte ta tillbaka. De har en kallelse att planera för världen. Sions äldstes protokoll och dess genomförande visat att judarna har en kallelse att tänka globalt. Det är endast judar som kan vara hjärnor bakom ett sådant tänkande. Men de har använt sin kallelse på fel sätt och i Satans tjänst. Satan känner till deras kallelse och vet att han endast kan få makt över hela världen via judar som går in i den ockulta världen och tillbeder honom.

När man läser Sions äldstes protokoll så förundras man vid tanken att de handlar med en sådan vishet i ondskans tjänst och i planerna på att förstöra världen. Hur mycket kan då inte ske i Guds rike när de börjar använda sin visdom i Messias tjänst, i hans rike av rättfärdighet, frid och kärlek. Herren skall upprätta dem till sann kunskap med sig. De har inte velat gå in i det förbund som erbjöds dem genom Jesus Kristus. Därför har de valt att gå in i andra förbund som vilselett dem.

De ville inte ta emot himmelriket såsom det erbjöds av Kristus utan de har tagit emot ett rike av mörker. De ville inte gå in i sin uppgift att vara Guds sändebud och präster för folken. I stället valde de att vara sina egna sändebud i sina egna ekonomiska intressen för att ekonomiskt behärska världen. De ville inte ta emot den konung som sändes till dem. I stället kommer de att gå vilse genom att ta emot den konung som de själva gjort sig och som kommer att bli Antikrist. Allt vad jag här sagt gäller judiska ledare, ett fåtal ledare som lett sitt folk vilse. När Kristus kommer skall han ha en uppgörelse med de falska ledarna och befria folket. Hes 34.

Gud har hela tiden varit trofast sitt förbund med Israel. Han kommer också att ta emot dem då de gör bättring. Då skall en nådens och bönens ande vara utgjuten för dem och en källa skall öppnas som skall rena Davids hus och Jerusalems invånare från synd och orenhet. På den tiden skall Herren utrota avgudarnas namn ur Israel. De falska profeterna och orenhetens anda skall Herren skaffa bort ur landet. Sak 13:1-2.

Avslöjandet av den onda planen bakom världsregeringens handlande har inte gjorts för att öka antisemitiska attityder utan för att det är den enda tänkbara vägen för deras och hela världens befrielse. Först när detta skett kan fridsriket komma till jorden. Sions äldstes protokoll visar att de står bakom antisemitismen därför att den hjälper dem att hålla sina underlydande i schack genom fruktan. Den hjälper dem att dölja sina verkliga syften. Man misstänker inte att den som talar antisemitiskt i hemlighet arbetar för verkställandet av Sions äldstes protokoll.

Slut pa citat fran Kjell Sjoberg

VARFÖR VI ÅTERGER UTDRAG UR PROTOKOLLEN

När Kjell Sjöberg år 1982 gjorde sin undersökning om den judiska världsregeringen, så tog han fram dessa protokoll på eget initiativ från en obekant källa. Från sina diskussioner med John S Torell visste Kjell att dessa fanns.

Människor som är födda efter 1970 vet väldigt litet om vad som hände historiskt när de växte upp, och det de vet är ofta propagandalögner, som de ledande i samhället har hittat på för att vilseleda människorna. Det är därför viktigt att du får tillfälle att själv läsa vad Kjell läste, och som gjorde honom skakad i sitt innersta. När du läst dessa utdrag, kan du själv bilda dig en uppfattning, om dessa är förfalskningar eller utdrag från Sionisternas första världskongress i Basel, Schweiz, 1897.

Vi vet att protokollen, som blev publicerade i Ryssland 1905, samma år blev tillgängliga hos Brittiska Museet i London, England och dessa finns fortfarande kvar där. Om de är förfalskade, så kan vi konstatera att de var skrivna före 1905, för mer än 100 år sedan. När du läser protokollen och sedan jämför dem med utvecklingen under de sista hundra åren, så kan man bli rädd. Vad som står skrivet är nästan till 90 procent en verklighet år 2006. Om de är förfalskade, varför har ledande politiker i världen gjort som det står skrivet i dem? Vem har tvingat dem till att göra detta? Har de gjort det av egen fri vilja?

Dessa är frågor som varje människa bör ställa och söka ett sanningsenligt svar på. Det är ju ditt eget liv som står på spel, inte bara här på jorden, utan vad som skall hända dig på den yttersta dagen, då Jesus kommer att döma dig för hur du förhållit dig till sanningen och lögnen.

UTDRAG UR SIONSPROTOKOLLEN

Nr. 1: Enligt naturens lag ligger rätten i styrkan. Den politiska friheten är en idé, men icke ett faktum. Denna idé måste man kunna tillämpa, då det är nödvändigt att genom ett lockbete draga folkmassorna till sitt parti. Uppgiften underlättas om motståndaren själv smittas av frihetsidén, av den s. k. liberalismen, och för idén skull ger efter på sin makt. Den nya makten intager endast den gamlas plats, sedan denna försvagats av liberalismen…I vår tid har guldets makt intagit de liberala styresmännens plats… Politiken har inte gemensamt med moralen…. Ordet rätt är ett abstrakt begrepp som endast betyder; giv mig det jag önskar…Resultatet helgar medlen…Gojimfolken (föraktfull benämning på icke-judar) äro förvirrade genom spritdrycker, och deras ungdom har blivit förslöad av tidigt, liderligt leverne, vartill våra agenter lockat dem…Vår paroll är – makt och hyckleri…Därför bör vi icke rygga tillbaka för mutor, bedrägeri och förräderi, när de kunna tjäna till att föra oss till målet…Redan i forntiden utslungade vi bland folken orden ’ Frihet, jämlikhet, broderskap’. – Man skulle knappast kunna tro at kloka, intelligenta gojer icke skulle ha sett att det i naturen ICKE EXISTERAR någon jämlikhet, icke kan finnas frihet, att själva naturen har fastställt olikhet i förstånd, karaktär och anlag… På ruinerna av den forna bördsaristokratin hava vi ställt penningens aristokrati.

Nr. 2: Ekonomiska krig äro grunden till det judiska herraväldet… Pressens roll är att uttrycka och skapa missnöje. Genom den hava vi vunnit makt och inflytande, medan vi själva stannat i skuggan. Tack vare pressen hava vi tagit guldet i våra händer, oaktat att vi nödgats taga det genom strömmar av blod och tårar…Vi hava köpt oss fria genom att offra många av vårt folk.

Nr. 3: Vi äro intresserade av gojernas degeneration… Då vi genom alla tillgängliga medel samt genom guldets makt, som helt är i våra händer, åstadkommit en allmän ekonomisk kris, kasta vi ut på gatorna hela massor av arbetare samtidigt i alla länder i Europa. Dessa massor skola med förnöjelse utgjuta deras blod, vilka de i sin okunnighet avundats alltsedan barndomen och vilkas förmögenhet man då kan plundra. De våra komma de icke att röra, emedan stunden för anfallet är av oss känd, och av oss skola åtgärder vidtagas för de våras säkerställande… Hemligheten med den franska revolutionens tillkomst är oss väl bekant, ty den är uteslutande våra händers verk. För närvarande äro vi osårbara, emedan vi, om vi anfallas, finna stöd i andra riken. Gojimfolkens bottenlösa dumhet, kryperi för makten, tålmodighet ända till martyrskap inför en djärv despotisms övervåld – se där vad som medverkar till vår oavhängighet. De tåla och lida av de nutida hemliga diktatorernas missbruk för vilka de skulle avsätta tjugo konungar… Ja, folket dömer dem, som hava rätt, och frikänner de skyldiga.

Nr. 4: Det icke-judiska frimureriet tjänar i blindo som täckmantel för oss och vårt mål, men vår makts verksamhetsplan förblir för folket ständigt okänd.

Nr. 5: Endast jesuiterna kunna tävla med oss, men vi hava förstått att diskreditera dem inför den korttänkta massan, då deras organisation är synlig, medan vår organisation hava stannat i skuggan… Och profeterna hava sagt oss, att vi äro utvalda av Gud själv för herraväldet över hela jorden… Intet är farligare än det personliga initiativet… Genom allt detta uttrötta vi gojerna, så att vi tvinga dem att erbjuda oss den internationella makten, vilken skall omfatta alla statsmakter i hela världen och bilda en Överregering med en så oerhörd organisation, att den icke kan undgå att kuva alla folk.

Nr. 6: Vi böra göra allt för att beröva gojernas aristokrati dess jord. Industrin bör draga från jorden både arbetskraft och kapital… Låtom oss höja arbetslönerna vilket dock icke är till gagn för arbetarna, ty samtidigt fördyra vi konsumtionsvarorna… V undergräva produktionskällorna, vänjande arbetarna vid anarki och dryckenskap… Vi skola dölja innebörden av vår politik under masken av en human strävan att betjäna de arbetande klasserna.

Nr. 7: Vi måste skapa stridigheter och fiendskap. Varje motstånd måste vi vara istånd att bemöta med krig, också med allmänt världskrig – …den allmänna meningen i hemlighet inspirerad av oss med hjälp av pressen, som med få undantag är i våra händer.

Nr. 8: Vi måste tillgripa de mest finurliga uttrycken i Europas juridiska lexikon. Rättfärdigande resolutioner, vilka kunde synas i högsta grad orättvisa… För en tid, medan det ännu icke är ofarligt att anförtro de ansvarsfulla posterna i våra riken åt våra bröder, skola vi giva dem åt personer, vilkas förflutna och karaktär äro sådana, att mellan dem och folken förefinnes en klyfta. Om någon stat protesterar mot oss, så är det endast efter vårt gottfinnande och vår åtgärd, ty deras antisemitism BEHÖVA VI för att styra våra lägre bröder…

Nr. 9: Frimureriets diktatur. – Jag vågar med lugnt samvete påstå, att vi äro lagstiftare, vi fälla dom och anställa räfst, vi straffa och benåda. I våra händer ligger tygellös ärelystnad, brännande törst efter skoningslös hämnd, ondskefullt hat… Från oss utgår en alltomfattande terror… Vi hava gäckat, vilsefört och demoraliserat gojimungdomen genom att medvetet uppfostra den i falska principer och teorier… Förvrängning av lagarna med motsägande tolkningar – sedermera dolde vi lagarna helt genom omöjligheten att reda sig i en sådan intrasslad lagstiftning.

Nr. 10: Genom att ha vant alla vid tanken på självvärdering nedbryta vi betydelsen av gojimfamiljen och dess uppfostringsvärde, vi omöjliggöra för de individuella förmågorna att utmärka sig… Vi utbytte regenterna mot en karikatyrregering – mot presidenten, tagen ur folkhopen, ur miljön av våra kreatur, våra slavar. – …och sålunda uttrötta alla genom oenighet, fiendskap, stridigheter, hat och t. o. m. martyrskap, hunger, INYMPNING AV SJUKDOMAR.

Nr. 11: Tryckfriheten, föreningsfriheten, samvetsfriheten, valrätten och mycket annat bör försvinna ur det mänskliga ordförrådet… Det hemliga frimureriet och dess synliga loger hava vi uttänkt för att på omvägar uppnå det som är ouppnåeligt för vårt spridda folk på direkta vägar. Detta har tjänat till grund för vårt HEMLIGA frimureris organisation, vars ändamål dessa gojimnöt icke ens misstänka, lockade av oss in i den synliga armén av frimureriets loger, för att avleda deras stamförvanters uppmärksamhet. Oss återstår nu blott ett helt ringa arbete, innan vi nå slutmålet.

Nr. 12: Pressen tjänar till väckande av för oss nödiga egoistiska partilidelser. Den är innehållslös, orättvis och lögnaktig… Vi komma att indraga varje oppositionell tidning efter det andra angreppet mot oss. Lägg på minnet att bland de anfallande komma att finnas av oss själva utgivna tidningsorgan, som endast angripa av oss till ändring dömda punkter… Alla s. k. liberaler äro anarkister, om icke i handling så i tanke. Alla jaga efter frihetens chimär, varvid de största sig i egenmäktighet, d. v. s. i anarki och opposition för oppositionens skull… Om vi tillåta tio tidningar att utkomma, så utgiva vi samtidigt trettio o. s. v. Alla av oss utgivna tidningar komma att till det yttre förfäkta de mest motsatta riktningar och tänkesätt… Våra verkliga motståndare tro, att denna opposition utgår ur deras egna led, och de skola då blotta sina kort för oss… Icke en enda journalist vågar förråda frimurarsolidariteten i pressen, ty ingen av dem tillåtes inträda i yrket utan meriten av en mer eller mindre mörk punkt. Dessa fläckar skulle i annat fall omedelbart blottas.

Nr. 13: Behovet av dagligt bröd tvingar gojerna till tystnad och till att vara våra ödmjuka tjänare… För att gojerna själva icke skola komma vår hemlighet på spåren, skola vi förströ dem med förlustelser, spel, lidelser, folkets hus… I det att människorna avvänjas allt mer och mer från självständigt tänkande, komma de att tala i samma ton som vi…

Nr. 14: Då makten övergår i våra händer, måste vi tillintetgöra alla trosbekännelser… I de s. k. föregångsländerna ha vi skapat en pervers, smutsig litteratur.

Nr. 15: Varje ny organisation av något hemligt sällskap skall tillintetgöras. På samma sätt skola vi behandla de gojer bland frimurarna, som känna till för mycket… Folket rör aldrig den som hypnotiserar det med sitt mod och sin viljekraft… I frimurarlogerna skola vi indraga alla framstående personligheter, emedan vi i logerna äga den bästa upplysningsbyrån och kampmedlet… som medlemmar i dessa loger komma vi att intaga nästan alla agenter för den internationella och nationella polisen. Vi hava insövt dem i drömmen om uppslukandet av individualismen genom kollektivismen. De förstå icke, att denna dröm är ett direkt brott mot en av naturens viktigaste lagar, som från världens begynnelse skapat olikheter just med tanke på individualismen… Vi hava aldrig räknat offren av dessa djuriska gojer, och vi ha också offrat många av de våra… Vi straffa frimurarna så, att ingen utom brödraskapet ens kan misstänka det, icke ens själva straffoffren; alla dö det då detta är nödvändigt, liksom normalt insjuknande… Genom sådana medel hava vi bland frimurarna uppryckt själva roten till protest mot våra åtgärder… Genom vårt inflytande har helighållandets av gojernas lagar nedbragts till ett minimum… Då Israels konung på sitt heliga huvud sätter kronan, räckt honom av det kuvade Europa, då bliver han även världens patriark.

Nr. 16: Vi måste oskadliggöra universiteten i det att vi omorganisera dem i ny riktning. Vi komma att utplåna ur människornas sinnen alla de fakta från gångna århundraden, vilka vi icke anse önskvärda att minnas.

Nr. 17: Vi ha redan sörjt för att gojim-prästerna förlorat sitt anseende… Vi skola strida mot kyrkorna genom kritik, väckande söndring och förfall… Enligt vårt program kommer en tredjedel av undersåtarna att observera de övriga av pliktkänsla enligt principen om frivillig statstjänst. Då kommer det icke att anses skamligt att vara spion eller angivare… De våra äro skyldiga att för kahalen angiva våra avfällingar eller för kahalen skadliga personer.

Nr. 18: Vi komma att anordna simulerade oordningar och missnöjesyttringar. Detta ger oss anledning att anställa husundersökningar genom våra tjänare bland gojim-polisen.

Nr.19: För att beröva de politiska förbrytarna deras gloria av mod och dygd SKOLA VI PLACERA DEM PÅ DE ANKLAGADES BÄNK i bredd med förövare av stöld, mord och andra simpla förbrytelser.

Nr. 20: I veten ju, att guldmyntfoten varit fördärvbringande för de länder som antagit den, ty den har icke kunnat tillgodose penningförbrukningen så mycket mindre som vi dragit guldet ur cirkulationen så mycket vi förmått. Hos oss (d. v. s. judarna) bör införas ARBETSKRAFTENS VÄRDE SOM MYNTFOT… De regerande gojernas lättsinne beträffande regeringsaffärerna, ministrarnas falhet och andra styrandes obekantskap med finansfrågor hava SKULDSATT LÄNDERNA I VÅRA KASSOR MED OBETALBARA SKULDER. Huru tanklösa voro icke gojerna, då de upptogo lån hos oss och icke tänkte på att de måste utpressa dessa penningar samt därtill räntor ur sina statsfickor för att betala oss! Vad hade varit enklare än att taga de növändiga penningarna direkt av de sina?

Nr. 21: Då vi bestiga världstronen komma alla fondbörser att försvinna, emedan vi icke kunna medgiva att vår makts anseende vacklar i och med vacklandet av värdet på vår egendom, som vi genom lag värdesatt till dess fulla värde UTAN MÖJLIGHET ATT FALLA ELLER STIGA.

Nr. 22: Vår makt skall bliva ärofull, emedan den blir stark, den skall styra och leda och icke kräla i hälarna på partiledare och skrävlare, som utskrika vettlösa ord, vilka de kalla stora principer och vilka icke äro annat än utopier.

Nr. 23: Arbetslösheten är det farligaste för regeringsmakten. För oss kommer dess roll att vara utspelad så snart makten övergår i våra händer.

Nr. 24: Endast konungen (Israels) och de tre personer, som invigt honom skola känna det kommande.

http://www.nyapolitiken.biz/nya_varldsordningen/sion_aldstes_protokoll_sjoberg.html

Tags:
About

Dissident Net

A transparancy and non-corruption of justice or people activity by

http://www.riksavisen.no

Calendar

May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031